Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Žádost o nadační příspěvek ze sbírky světluška

Základní údaje
Informace o žadateli
INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pro zpracování této žádosti je Nadační fond Českého rozhlasu („Správce“) oprávněn zpracovávat žadatelem či jeho zákonným zástupcem poskytnuté osobní údaje, a to v rozsahu jak jsou uvedeny v rámci této žádosti a jejich příloh. Účelem zpracování osobních údajů žadatele je posouzení žádosti o příspěvek Správcem a poskytnutí podpory ze strany Správce, bude-li žádosti vyhověno. Pokud bude žádosti vyhověno, mohou být rovněž některé osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, kontaktní údaje, ilustrační fotografie, apod.) předány dárcům Správce či médiím nebo mohou být zveřejněny Správcem v souladu se smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku, a to výlučně za účelem dokumentace poskytnutí adresné pomoci Správcem a propagace veřejně prospěšné činnosti Správce. Poskytnutí osobních údajů pro uvedené účely je nezbytné a jejich neposkytnutí může vést k tomu, že žádost nebude posouzena a pomoc poskytnuta. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou Správce bude poskytovat své služby, finanční podporu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní. Po ukončení finanční podpory bude Správce osobní údaje uchovávat z důvodu oprávněného zájmu a ochrany právních nároků po dobu 10 let. Zaškrtnutím příslušného pole níže, dává žadatel souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do databáze žadatelů pro případ posouzení možnosti podpory kdykoli v budoucnu, pokud nebude možné žádosti v době jejího podání vyhovět, a to po dobu nejdéle 2 let od data doručení žádosti.
Pole označená * jsou povinná.

© 2018 - 2019 Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, www.svetluska.net

č.ú. 666 171 666/0300 | IČO: 26419068